Timothy Snyder

    je americký historik, profesor na Yale University. Špecializuje sa na dejiny moderného nacionalizmu a holokaustu a na dejiny Strednej a Východnej Európy. Jeho najúspešnejšia kniha Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin, bola preložená do vyše dvadsiatich jazykov; tohto roku vyšla aj v češtine ako Krvavé země. Evropa mezi Hitlerem a Stalinem a v týchto dňoch vychádza v slovenskom preklade pod titulom Krvavé územie. Európa medzi Hitlerom a Stalinom. Roku 2012 pripravil do tlače poslednú, posmrtnú knihu historika Tonyho Judta, Thinking Twentieth Century (v českom preklade Intelektuál ve dvacátém století. Rozhovor Timothyho Snydera s Tonym Judtem). Timothy Snyder pravidelne publikuje eseje v časopisoch The New York Review of Books, Christian Science Monitor či Tygodnik Powszechny. „Východoeurópske dejiny sa v súčasnosti v Európe vyskytujú v podstate len ako poznámky pod čiarou. A európske dejiny ako samostatná disciplína neexistujú vôbec. V poslednom čase sa však vďaka akejsi multikultúrnej zdvorilosti či multikultúrnej etikete postupne začína presadzovať názor, že dejiny národov Východnej Európy majú svoje opodstatnenie. Takže Švédi môžu mať svoje dejiny a napríklad Slováci svoje. Bolo by dobré, keby Východoeurópania a východoeurópski historici dokázali vnímať kolektívne východoeurópske dejiny v dostatočne širokom zábere. Pomohli by tým Západoeurópanom, pretože tí zasa majú nasledujúci problém: ak neexistujú európske dejiny, nemôže existovať ani európska identita. Bez dejín sa ďaleko nedostaneme. Dejín sa nezbavíme, nech by sme sa akokoľvek snažili. A jednou z hlavných prekážok, s ktorými sa stretajú zástancovia európskej integrácie, je práve to, že nemôžu vychádzať zo spoločných dejín.“

  • Pravda a láska

    Timothy Snyder sa stretol s Václavom Havlom v Bratislave, dvadsať rokov po Novembri 1989.