Frederik Stjernfelt

    je dánsky spisovateľ a semiotik, pracovník Centra semiotiky a profesor univerzity v Aarhuse. Znechutený pasivitou Západu k masakrovaniu bosnianskych moslimov sa venoval štúdiu balkánskych konfliktov. Vznikli z toho knihy v spolupráci so spisovateľom Jensom-Martinom Eriksenom The Anatomy of Hate (Anatómia nenávisti) a The Scenography of War (Scénografia vojny). V roku 2008 napísali spolu veľmi uznávanú knihu o kritike kulturalizmu The Politics of Segregation. Multiculturalism – Ideology and Reality (Politická segregácia. Multikulturalizmus – ideológia a realita). „Mali sme dojem, že debata o multikulturalizme sa dostala do slepej uličky. Na jednej strane tu bol neprehliadnuteľný nárast nacionalistického populizmu, zdôrazňujúceho hodnotu národnej kultúry, a na druhej strane multikulturalizmus ľavice, ktorý obhajuje zrovnoprávnenie rôznych kultúr a pre príslušníkov menšinových kultúr žiada ďalekosiahle osobitné práva. Oba tieto prúdy sa navzájom vnímajú ako protipóly. My si však myslíme, že sú v skutočnosti príbuzné. V oboch prípadoch ide len o rôzne varianty kulturalizmu. Oba preceňujú závislosť jednotlivca od kultúry, do ktorej sa narodil; oba občas zachádzajú tak ďaleko, že tvrdia, že jednotlivec je skrz-naskrz poznačený kultúrou, do ktorej patrí. Takáto koncepcia je podľa nášho názoru v rozpore s najpodstatnejšími ideálmi osvietenstva: s ideálmi autonómie jednotlivca, osobných práv, rovnosti pred zákonom a ideálom otvorenej spoločnosti. Všetky tieto hodnoty sú ohrozené v okamihu, keď začneme vnímať jednotlivca ako produkt a súčasť určitej kultúry; potom sa kultúra stane dôležitejšou než demokracia a osvietenstvo.“